Portal otwartedane.pl jest dostępny w wersji beta. Nadal pracujemy nad dodatkowymi elementami i poprawiamy pojawiające się błędy.

Otwarte dane to serwis udostępniający dane publiczne w sposób przejrzysty, przydatny i zgodny ze standardami. Naszym celem jest zwiększyć dostępność danych publicznych oraz skalę ich wykorzystania. Chcemy też demonstrować, jak publikować zasoby zgodnie ze standardami otwartych danych.

Dane posiadane przez instytucje publiczne, mimo że stanowią często informację publiczną, to nie są publicznie dostępne. Instytucje te nie publikują danych w internecie - lub robią to w sposób utrudniający ich wykorzystanie. Wierzymy, że publikacja danych w sposób otwarty przynosi zysk społeczny poprzez zwiększenie ich przydatności, efektywności i innowacyjności działań opartych na wykorzystaniu tych danych, oraz przejrzystości działań administracji państwowej. Celem naszego serwisu jest więc zarówno otwieranie danych publicznych - jak i demonstrowanie, jak tego dokonać. Tworząc serwis kierowaliśmy się standardami otwartych danych (takich jak amerykańskie 8 Principles of Open Government Data). W szczególności dołożyliśmy starań, by udostępniane przez nas dane publiczne były dostępne w surowej postaci, dostępne poprzez API, oraz dostępne do ściągnięcia w całości. Mamy nadzieję, że prezentowany przez nas model publikacji otwartych danych będzie z czasem stosowany przez inne organizacje pracujące z danymi publicznymi oraz instytucje publiczne. Pragniemy też, był zasoby serwisu stały się platformą, z której korzystają inne serwisy. Sami wykorzystujemy otwartedane.pl do prezentacji danych budzetowych na stronie otwartybudzet.pl

Przejdź do aplikacji

Oto kolekcje, które udostępniamy

  • Budżet Rzeczpospolitej Polskiej wraz ze sprawozdaniami
  • Środki europejskie
  • Budżety funduszy celowych i agencji państwa
  • Budżet Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wkrótce kolejne dane

Ponieżej znajduje się przykładowa sesja na stronie Otwarte dane. Ma ona na celu pokazanie kilku pierwszych kroków w korzystaniu ze strony i nie należy jej traktować jak podręcznik opisujący pełną funkcjonalność dostępną na stronie Otwarte dane

Ile na edukację?

Wybór kolekcji danych i przeglądanie

Spróbujmy zajrzeć w wydatki państwa na edukację. Zacznijmy od budżetu państwa – wybieram Budżet centralny, a następnie Budżet zadaniowy 2011. Dane pobierane są z bazy danych, by po chwili pojawiła się tabela zawierająca dwadzieścia dwie funkcje budżetu zadaniowego. Może być zaskakujące, że budżet państwa składa się z tak niewielu pozycji. Jest to jednak spowodowane specyficznym, hierarchicznym ułożeniem danych w tabeli. Każda z wyświetlonych pozycji dzieli się na kolejne, bardziej szczegółowe wydatki. Jeśli zatem klikniemy w Funkcję 3 „Edukacja, wychowanie, opieka”, w tabeli pojawią się nowe dane – trzy specyficzne zadania jakie państwo wyznaczyło sobie w dziedzinie edukacji. Jak widzimy każde z zadań wyświetlone jest w kolorze niebieskim, co sugeruje, że możemy w nie kliknąć uzyskując kolejne poziomy uszczegółowienia. I tak np. Stanowiące zdecydowaną większość wydatków „Zadanie 3.2 Szkolnictwo wyższe” podzielone zostało na siedem kolejnych podzadań, każde przypisane jednemu lub kilku instytucjom państwowym – tzw. dysponentom. Ponowne kliknięcie w Zadanie 3.2 ukryje przed nami tę część danych.

Zrzut ekranu

Czy tylko MEN?

Otwieranie dodatkowych kolekcji

Zróbmy tak i skupmy się na Zadaniu 3.1, czyli wydatkach na edukację i wychowanie. Jak widać jest tu sporo konkretnych podzadań. Jeśli zaczniemy zaglądać wgłąb, by zobaczyć, kto odpowiedzialny jest za ich realizację, przekonamy się, że nie jest to tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak zatem sprawdzić, jakiej wielkości środki płyną z budżetu państwa na edukację i wychowanie do MEN-u? Takie informacje dostępne są w innej kolekcji – Budżecie instytucjonalnym. Zajrzyjmy zatem do niego.

Z górnego menu wybieramy zakładkę „Kolekcje danych”. Ponownie widzimy znany nam już panel wyboru kolekcji. Ponieważ ostatnio wybieraliśmy jedna z perspektyw budżetu centralnego, ta kolekcja zostanie dla nas wyświetlona. Wśród nich znajduje się również Budżet instytucjonalny w dwóch wydaniach – na rok 2011 i 2012. Wybieramy pierwszy z nich.

Zrzut ekranu Zrzut ekranu

Ile dla kogo?

Czym są arkusze

Tabela z danymi budżetu instytucjonalnego pojawiła się na stronie internetowej. Warto w tym miejscu zauważyć, że poprzednia tabela – ta z budżetem zadaniowym – nigdzie nie zniknęła. Jest gotowa do użycia w innym arkuszu. To właśnie dzięki arkuszom możemy w łatwy sposób porównać dane z różnych, często odległych sobie tematycznie kolekcji. Co więcej – jeśli teraz zmienimy widok na arkusz zawierający uprzednio oglądany przez nas budżet zadaniowy, zobaczymy tabelę w takim stanie, w jakim ją poprzednio zostawiliśmy – otwarta jest edukacja i wychowanie. Wróćmy jednak do budżetu instytucjonalnego.

Zrzut ekranu

Po kolei...

Sortowanie danych

W tabeli widzimy alfabetycznie ułożone instytucje uczestniczące w budżecie państwa. Jest w śród nich i Ministerstwo Edukacji Narodowej z kwotą 409 582 000 złotych. Czy to dużo, na tle innych instytucji? Najłatwiej byłoby zobaczyć wszystkie instytucje w kolejności od tej, która ma największy udział w budżecie państwa do tej, która ma udział najmniejszy. Do tego posłuży nam sortowanie. Po naciśnięciu w guzik „Sortuj” pojawi się nieduży panel pozwalający nam wybrać, na podstawie wartości której kolumny oraz w jakim porządku chcemy dane posortować. Wybieramy zatem „Budżet państwa” i „Malejąco”, po czym naciskamy niebieski guzik „Sortuj”. Łatwo teraz zobaczyć, że MEN otrzymuje dużo mniej od np. GUS-u.

Tylko wybrane...

Filtrowanie danych

Jak jednak wypada na tle innych ministerstw? Ile jest ministerstw, które otrzymują mniejsze środki? Żeby się przekonać, musimy przefiltrować nasze dane. Naciskamy guzik „Filtruj”, a w panelu filtrowania podajemy: „Treść”, „Zawiera”, „Ministerstwo”. Zanim jednak skończymy, pamiętajmy, że chodziło nam o te ministerstwa, które otrzymały mniej środków od MEN-u. Naciskając guzik „Dodaj kolejny klucz” będziemy mogli określić, że chodzi nam o te pozycje, których suma nie przekracza 400 mln złotych. W kolejne pola wpisujemy zatem: „Budżet państwa”, „<”, „400000”. Teraz możemy nacisnąć niebieski guzik „Filtruj”. Jak widać tylko Ministerstwo Skarbu posiada mniejszy udział w budżecie państwa.

Zrzut ekranu Zrzut ekranu

Ciekawe, co na to...

Udostępnianie i pobieranie

W chwili obecnej mamy trzy arkusze - budżet zadaniowy, budżet instytucjonalny i wynik naszego filtrowania. W czasie tej krótkiej sesji z Otwartymi danymi udało nam się zauważyć kilka ciekawych zjawisk: edukacja w budżecie rozdysponowana jest między wiele resortów, Ministerstwo Edukacji Narodowej jest instytucją posiadającą relatywnie nieduże udziały w budżecie państwa i plasuje się gdzieś pod koniec listy ministerstw. Być może zainteresuje to naszego współpracownika lub sąsiada. Korzystając z zakładki „Udostępnij” łatwo jest stworzyć tzw. permalink, czyli adres internetowy, pod którym zapisane zostaną wybrane przez nas arkusze.

Co więcej, zarówno każdy z naszych arkuszy jak i pełne kolekcje danych zapisać możemy w pliku CSV, czyli otwartym i powszechnie przyjętym formacie arkusza kalkulacyjnego. Dzięki temu dalsze zgłębianie tematu będziemy mogli prowadzić za pomocą naszych ulubionych i najlepiej nam znanych narzędzi - pakietu biurowego, środowiska statystycznego czy dowolnego języka programowania.

Pochodzenie danych

Dane dostępne na stronie internetowej otwartedane.pl zostały otrzymane z instytucji publicznych w trybie dostępu do informacji publicznej lub są publicznie dostępne na stronach internetowych tych instytucji.

Ochrona prawnoautorska

Dane publiczne dostępne na stronie otwartedane.pl nie podlegają ochronie prawnoautorskiej, zgodnie z art. 4 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który wyłącza spod prawa autorskiego m.in. dokumenty i materiały urzędowe (np. listy zabytków) i akty normatywne (np. budżet państwa, który jest ustawą).

Ochrona baz danych

Niektóre z udostępnianych danych zgromadzone są w postaci bazy danych. Ponieważ w pierwotnej formie powstały one dla celów publicznych, instytucje publiczne będące ich dysponentami nie poniosły istotnego nakładu lub ryzyka inwestycyjnego związanego z ich utworzeniem. Ewentualny nakład został poniesiony na wytworzenie lub zgromadzenie danych, a nie stworzenie samej bazy danych – co wyłącza ochronę dla producenta bazy z tytułu poniesienia nakładów przewidzianą w ustawie o ochronie baz danych.

Odpowiedzialność za jakość danych

Centrum Cyfrowe nie ponosi odpowiedzialności za jakość, w tym dokładność i aktualność danych.

Publiczny API

Serwis otwartedane.pl udostępnia wszystkie zebrane w nim dane poprzez publiczny interfejs programistyczny.

Pełna dokumentacja API jest dostępna tutaj.

Oprogramowanie

Strona otwartedane.pl działa w oparciu o Raw Salad, sieciową przeglądarkę danych stworzoną w Centrum Cyfrowym. Raw Salad to narzędzie, które pozwala użytkownikom łatwo wyszukiwać i przeglądać dane, dobierać dane potrzebne im do pracy, dostosować sposób prezentacji danych do swoich potrzeb oraz wykorzystywać je we własnych projektach. Raw Salad oferuje ujednolicony tok pracy z danymi. Bez względu na strukturę danych i ich treść przeglądanie danych w Raw Salad wygląda tak samo.

Do pobrania

Kod źródłowy systemu Raw Salad jest przez nas udostępniany na otwartej licencji BSD. Licencja ta pozwala na jego swobodne wykorzystywanie, do dowolnych celów, bez dodatkowej naszej zgody.

Więcej informacji o Raw Salad można znaleźć na stronie projektu.

Kod źródłowy Raw Salad udostępniamy na portalu GitHub.

Otwartedane.pl is a Polish service that makes public data available in a way that's transparent, useful and standardized. Our goal is to increase the opennes: availability and re-use of public data. We also want to demonstrate how to publish data in accordance to open data standards.

We believe that publication of public data in an open manner brings social value by increasing their usefulness, effectiveness and innovation of uses, and transparency of public administration. Our goal is both to make specific data available in an open way, and to demonstrate how the open data model works.
Currently we are publishing several collections of data on Polish public finances, which we consider one of the key datasets that need to be made available.
Otwartedane.pl is a service built with Raw Salad, a data publishing and viewing platform developed by Centrum Cyfrowe.


Dostępne kolekcje danych

Ikona informacji

Wybierz kolekcję danych, którą chcesz przeglądać.

Pobierz dane

Ikona informacji

Zaznacz zbiory danych i kliknij „Pobierz”, by zapisać je na dysku.

Arkusze danych w otwartych plikach CSV


Pełne kolekcje danych w otwartych plikach CSV


Zaznacz wszystkie

Odznacz wszystkie
Budżet centralny w ujęciu tradycyjnym 2011
Budżet centralny w ujęciu zadaniowym 2011
Budżet centralny w ujęciu zadaniowym 2012
Budżet centralny w ujęciu instytucjonalnym 2011
Budżet centralny w ujęciu instytucjonalnym 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu centralnego - wydatki 2010
Budżet środków europejskich w ujęciu tradycyjnym 2011
Budżet środków europejskich w ujęciu zadaniowym 2011
Budżet środków europejskich w ujęciu zadaniowym 2012
Budżet środków europejskich w ujęciu instytucjonalnym 2011
Budżet środków europejskich w ujęciu instytucjonalnym 2012
Fundusze celowe w ujęciu tradycyjnym 2011
Fundusze celowe w ujęciu zadaniowym 2011
Agencje państwowe w ujęciu tradycyjnym 2011
Agencje państwowe w ujęciu zadaniowym 2011
Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia - dane zagregowane na rok 2011
Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia - dane ośrodków regionalnych na rok 2011
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty ogólnopolskie na rok 2007
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty ogólnopolskie na rok 2008
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty ogólnopolskie na rok 2009
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty ogólnopolskie na rok 2010
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty ogólnopolskie na rok 2011
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty wojewódzkie na rok 2007
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty wojewódzkie na rok 2008
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty wojewódzkie na rok 2009
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty wojewódzkie na rok 2010
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty wojewódzkie na rok 2011
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty powiatowe na rok 2008
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty powiatowe na rok 2009
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty powiatowe na rok 2010
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty powiatowe na rok 2011
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty gminne na rok 2008
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty gminne na rok 2009
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty gminne na rok 2010
Projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekty gminne na rok 2011
Pobierz

Wyraź opinię

Ikona informacji

Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat portaluWyślij opinię
Zamknij panel
Kopiuj do arkusza

Zmień nazwę
Wyczyść tabelę
Sortuj
Filtruj
Wybierz kolumnę Wybierz porządek
Dodaj kolejny klucz
Sortuj
Wybierz kolumnę Wybierz operację Wpisz treść filtra
Dodaj kolejny klucz
Filtruj
Dodaj/Usuń kolumny

Zaznacz wszystkie
Odznacz wszystkie
Dodaj/Usuń

Wybierz arkusze, które chcesz udostępnić innym.


Generuj permalink